Haslev Station

Haslev Station

Haslev Station i årstal:

 • 1867  -  21. juni: lov om den sjællandske sydbane.
 • 1868  -  24. januar får Det sjællandske Jernbaneselskab koncession på at bygge banen, der skulle udgå fra Roskilde og ende ved Masnedsund. 

I august bliver det på foranledning af lensgreve F.G.J. Moltke, Bregentved, besluttet at placere en landstation ved Haslev. 
Lørdag den 3. oktober begynder jordarbejdet ved Næstved. Udførelsen af baneanlægget blev overdraget til ingeniørkaptajn Hedemann.

 • 1869  -  Haslev Station bliver opført af sten fra Jomfruens Egede teglværk. 

Chr. Abrahams er arkitekt på alle stationsbygningerne på strækningen.

 • 1870  -  Grev Moltke bygger kro og købmandsforretning ved Haslev og Tureby stationer. 
 • 30. september og 2. oktober foretog man prøvekørsler på banen. 

4. oktober åbner den 90 km lange banestrækning mellem Roskilde og Masnedsund med 3 daglige forbindelser i hver retning. Banen over Falster åbner først 1872.
På Haslev Station er der også indrettet postekspedition med stationsforstanderen som leder.

 • 1872  -  Den 2. september er kong Christian IX på besøg på Bregentved. 

Han forlader Haslev med toget om aftenen.

 • 1874  -  Den 13. juni kommer H.C. Andersen med toget til Haslev på vej til et besøg på Bregentved.
 • 1880-erne   Stationspladsen i Haslev bruges også til markeder, indtil torvepladsen bliver anlagt i 1893.
 • 1880  -  Staten overtager Det sjællandske Jernbaneselskab og dermed også den sjællandske sydbane.
 • 1881  -  2. juni kommer det nygifte lensgrevepar Frederik C. Moltke og Magda Estrup til Haslev Station om aftenen. Parret bliver modtaget med æresport i byen.
 • 1883  -  Opføres en tilbygning til Haslev station.
 • 1884  -  I januar kørte det første ordinære tog over den nye 1 83 m lange svingbro mellem Sjælland og Masnedø til færgehavnen på øens sydside. Der er dog kun forbindelse til Nykøbing. Forbindelsen til Gedser og videre til Tyskland kommer først i 1886.
 • 1886  -  Den 1. januar tiltræder F.V. Dreyer som leder af postekspeditionen på Haslev Station. Han bliver postmester i 1889, da der oprettes postkontor.
 • 1886-87   På Haslev Station opføres varehus, og stationsbygningen udvides mod sydvest.
 • 1888  -  Det rød-hvide skorstensbånd på lokomotivet indføres også på Sjælland.
 • 1890-erne   På stationspladsen afholdes syn over de militærheste (remonter), der var opstaldet hos foderværter (gårdejere) på egnen.
 • 1894  -  28. november kommer prins Valdemar og prinsesse Marie med tog til Haslev, hvor de kongelige bliver modtaget af lensgreve Fr. Moltke.
 • 1896  -  Opførte man Haslev Andels Svineslagteri og et samarbejde med DSB blev etableret, bl.a. kom der en "drejeskive" på sporet ud for slagteriet, således at man kunne køre godsvogne ind til pålæsning.
 • 1898  -  16. januar indføres der i en kort periode perronbilletter på Haslev Station til sidste nordgående tog kl. 7.27 og det næstsidste sydgående kl. 8.48.
 • 1899  -  Opførtes verdens største mejeri Trifolium nord for banen i Haslev. Byen havde dermed fået en seværdighed, der trak besøgende til fra hele verden.

Masser af mennesker kom med toget til Haslev for at se Trifolium.

 • 1899  -  Opførte man et ægpakkeri, hvorefter der kom en omfattende ægeksport i gang. 

I december kom der gang i Haslevs nye gasværk, som var opført øst for slagteriet. Vogne med kulladninger blev regelmæssigt kørt ind på banens nordlige spor, indtil gasværket blev nedlagt i 1964.

 • 1901  -  Den græske kong Georgs mejerske ankommer med tog for at besøge Trifolium.
 • 1902  -  Den 12. april aflægger oberst Brocklehurst, kavaler hos dronning Alexandra af England, besøg på Trifolium, da kong Edward VII måtte melde afbud pga. sygdom.
 • 1904  -  Den 14. april kl. 11.45 ankommer et ekstratog med kong Edward VII og dronning Alexandra af England. I det kongelige følge er: kronprins Frederik (Fr. VIII) prins Carl og prinsesse Maud, prins Valdemar og prinsesse Marie, prins Christian (Chr. X) og prinsesse Alexandrine. m.fl. Selskabet besøger bl.a. Trifolium og forlader Haslev igen kl. 16.15.
 • 1907  -  Den 16. december ankommer flere zigeunerfamilier til Haslev med toget. De tager straks 3. kl. ventesalen i besiddelse, hvor de lejrer sig om kakkelovnen og steger kød i kakkelovnen. De overnatter på torvet i Haslev et par dage, hvorefter de skilles og drager videre.
 • 1910  -  Ombygning af Haslev Station. Stationsforstanderens lejlighed flyttes til 1. sal. Kontor og ventesal omlægges og udvides.
 • 1911  -  Den 5. juli kl. 12.30 har Haslev Station igen kongeligt besøg. Frederik VIII og dronning Lovise samt prins Gustav og prinsesserne Thyra og Dagmar ankommer med ekstratog. Selskabet kører gennem byen til Gisselfeld, og de kongelige forlader Haslev igen med tog kl. 17.50.
 • 1913  -  Postvæsenet flytter fra stationen til det nybyggede posthus. 

Den 31. juli trækker postkører Henrik Bahn sig tilbage efter at have kørt med postvognen til Rønnede i 40 år. Der indsættes en Adler automobil på ruten.

 • 1920  -  Den 12. april taler I.C. Christensen fra Jernbanehotellets balkon i forbindelse med et vælgermøde afholdt af Venstre.
 • 1920-22   DSB har planer om at flytte stationen ud vest for Ringstedvej for at mindske generne ved jernbaneoverskæringen. Meningerne i byen er delte. Der er frygt for, at byens centrum rykker væk fra Jernbanegade. Påsamme tid dukker planerne om en forbindelse over sporene ved posthuset via bro eller tunnel op for første gang.
 • 1924  -  Bråby Station åbner. 

Ca. 3.000 deltagere i sommerens internationale spejderjamboree i Dyrehaven ved København kommer med tog til Haslev og besøger Trifolium, Bregentved og Gisselfeld.

 • 1925  -  Dobbeltspor fra Næstved til Vordingborg.
 • 1930' erne   Samarbejdet med DSB udmøntede sig bl.a. i, at da slagteriet skulle have renoveret sit kedelanlæg, lånte man et mindre lokomotiv til at "holde dampen oppe".
 • 1932  -  Første juletræ på Stationspladsen
 • 1937  -  Kom Storstrømsbroen, og man kunne nedlægge færgeforbindelsen mellem Masnedø og Falster.
 • 1942  -  I januar og februar kommer der mange skisportsfolk med ekstratog til Haslev for at deltage i Danmarksmesterskab i skiløb.
 • 1945  -  I marts kommer der flere tyske lazarettog samt adskillige tog med tyske flygtninge.
 • 1945  - Jernbanesabotage nord for stationen.
 • 1945-50   Gennemgribende ombygning af Haslev Station. Der indrettes bl.a. to tjenesteboliger på 1. sal.
 • 1948  -  Forslag fra DSB om at hæve stationen og sporene, etablere viadukt over Ringstedvej og bygge ny godsbanegård vest for Ringstedvej.
 • 1949  -  Der indrettes rutebilstation på stationen.
 • 1955  -  DSB har en ny plan, ifølge hvilken overkørslen flyttes vest for tinghuset.
 • 1960  -  Den 2. oktober bliver Bråby Station trinbræt, og derefter sker godsekspeditionen over Haslev. Bråby fortsætter som postfordelingssted.
 • 1964  -  Den 1. september. Nye helbomme ved overskæringen på Ringstedvej.
 • 1970  -  Den 4. oktober kommer tronfølgeren kronprinsesse Margrethe og prins Henrik med tog til Haslev i anledning af byens 100-års jubilæum som stationsby.
 • 1972  -  Den 1. oktober nedlægges trinbrædtet i Bråby 
 • I oktober begynder DSB at udskifte sporene mellem Herfølge og Holme Olstrup som led i etablering af nyt fjernstyringssystem. 
 • Den 29. november påkører et persontog en traktor på sporene mellem Bråby og Haslev.
 • 1979  -  Den 17. februar kører toget mod Næstved fast i en snedrive syd for Haslev ud for Præstholmlund. Efter et par timers venten evakueres passagererne i militære køretøjer.
 • 1979  -  Den 15. marts tændes lyskurven ved overskæringen på Ringstedvej.
 • 1982-83   Der foretages større ombygninger af stationens indre. Der opsættes bagagebokse.
 • 1985  -  Fra 1. oktober lukkes stationens ventesal hver aften kl. 20 på grund af hærværk. 

Det gamle pakhus rives ned og erstattes af cykelparkering. Der etableres cykelparkering nord for banen.

 • 1989  -  Der opføres aflåste cykelbåse, som man kan abonnere på.
 • 1990  -  Den 30. september indføres timedrift.
 • 1991  -  I november legaliseres overgangen over sporene ved posthuset.
 • 1993  -  Fra 10. maj til 29. juli lukker jernbanebroen på Teestrupvejen grundet reparation. 

Stationspladsen renoveres.

 • 1994  -  Den 14. april støder regionaltoget sammen med et godstog syd for Haslev ved Skovholmslundvej.
 • 1995  -  Den 4. oktober fejrer banen sit 125 års jubilæum.
 • 1998  -  Stationsbygningen renoveres. Kiosk- og billetafdelingen indrettes med ergonomiske arbejdsskranker.
 • 2003  -  Den 14. december indføres ½ timedrift mellem Haslev og Næstved. Køretiden afkortes til 16 minutter på strækningen.
 • 2005  -  Sveller og skinner fornyes mellem Holme Olstrup og Haslev. Pris: 40 millioner kr.
 • 2007  -  Stationen hærges af hærværk og ventesalen må midlertidigt lukkes.
 • 2009  -  Sydbanens tog kører via Haslev mens sporene mellem Næstved og Ringsted renoveres. Det betyder flere togafgange fra Haslev i perioden 27. marts -9. august.
 • 2010  -  1600 pendlere benytter dagligt toget fra Haslev Station.