Ornelauget

Ornelauget

I 1854 blev der dannet en sammenslutning i Olstrup, Ulse og Skoverup Byer - til svineavlens fremme - dengang var der ikke nogen stor produktion af flæsk, og på bøndergårdene fandtes meget sjældent en orne.

Bønderne var henvist til herregårdene, når svineavlen skulle opretholdes, og da der var en lang vej, var det jo noget besværligt at få søerne transporteret til orne. Derfor tog sognefoged Ole Christoffersen initiativ til et møde for at få oprettet et ornelaug.

I begyndelsen var der 9 medlemmer.

Vedtægterne for lauget, som var ret kortfattede og mundtlige, bestod i, at hvert medlem skulle levere 2 Skpr. Byg årligt til den mand, som skulle have ornegildet og holde ornen i det kommende år fra fastelavn til fastelavn.

Hvert medlem af lauget betalte 3 Mark årligt til den mand, som holdt gildet. Laugspengene blev betalt ved gildet, når man ud på natten var færdig med at spille kort.

Ifølge vedtægten forpligtede medlemmerne sig til at betale 5 Rigsdaler i bøde, hvis de lod nogen af de 3 gårdmænd som ikke ville være med i lauget få deres søer bedækket ved laugsornen.

I 1946 lavede Hemming Jensen, Skoverup og Jens Nielsen Olstrup en oversigt over ornelauget. Se mere i Faxe Kommunes Arkiver.

Kilde: A113